Klimatnödläge - allmän överblick och sammanfattning av strategidokument

Globalt:

http://www.caceonline.org
Global karta

Sverige:

-Påbörjade processer för klimatnödläge i Sverige: https://fridaysforfuture.org/climate-emergency-sweden

Svenska exempel:

-Göteborg: nr 839 här

-Malmö: artikel i Sydsvenskan

Malmös formulering:

Malmö stad- utlys klimatnödläge omedelbart

Vi vänder oss idag till Malmös kommun med en öppen vädjan. Tillsammans står vi nu inför mänsklighetens hittills största utmaning. Jorden, allas vårt hem, håller i snabb takt på att bli en farlig plats för oss som lever här. I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Tyvärr tyder ingenting på att uppvärmningen stannar där. Istället närmar sig klimatets kollaps med minst 3 graders ökning av medeltemperatur i slutet av detta sekel baserat på de åtgärder som nationerna hittills utlovat.

Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning och Sveriges kommuner kan föregå regeringen. 392 lokala myndigheter i världen, med över 34 miljoner invånare, har redan utlyst klimatnödläge. Vår vädjan är att även Malmös styrande politiker gör detsamma och använder alla resurser som finns för att möta klimatkrisen. Malmö som har som ambition att vara Sveriges klimatsmartaste kommun bör visa vägen. Vi vädjar till kommunfullmäktige att anta en motion som:
 1. erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
 2. erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå
 3. erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader uppnås
 4. ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete
 5. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer att utlysa klimatnödläge
 6. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar
 7. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Malmöbor om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning

Strategidokument från RSTI i Australien för utlysande av klimatnödläge på kommunal nivå:

Engelskspråkigt original: pdf här

Svensk version: pdf här

Sammanfattning av de viktigaste punkterna i strategidokumentet:

(kapitel 2)

Två centrala syften:
-Skapa en startpunkt för att påverka nationell och internationell nivå att utlysa klimatnödläge
-Bygga ett brett samhälleligt engagemang för TILLRÄCKLIGT KRAFTIGA KLIMATMÅL OCH ÅTGÄRDER
Handlingsplan för kommunal nivå i 7 punkter:
  UPPÅT
 1. Lyfta åtagande till regional och nationell nivå
 2. Ta ett tillfälligt, kompensatoriskt ansvar för kritiska delar av den övergripande klimatnödlägesplanen tills de regionala/nationella styrena tar sitt ansvar
 3. Bidra till åtgärder på regional/nationell/global nivå
  UTÅT
 4. Arbeta utåtriktat för att bygga stöd för utlysande av klimatnödläge i andra kommuner
 5. Uppmuntra nätverk utanför kommunen att engagera sig för klimatnödläget
  NEDÅT
 6. Bygga och upprätthålla ett starkt demokratiskt mandat
 7. Agera lokalt för att genomföra lösningar


Tidig fas: -prioritera att jobba utåt och uppåt för att snabbt få ett nationellt klimatnödläge utlyst.

Samtidigt: -bygga och underhålla det demokratiska stödet.

Senare fas: (efter nationella och regionala utlysningar av klimatnödläge) -prioritera att leverera fullständiga lokala lösningar för klimatfrågan i högsta möjliga hastighet.

(kapitel 3)

Fördel med att utlysa klimatnödläge:
-starkt fokus på frågan
-hög prioritet för insatser och budgetanslag
-lösningar kan skapas genom drastiska åtgärder i samlad form som ett helt paket
-tillfälliga skydds- och anpassningsåtgärder kan sättas in medan klimatnödläget råder

(kapitel 6)

Vad bör en deklaration av klimatnödläge innehålla?
Tydlighet med detta:
-Vilka resultat som förväntas av de utlovade åtgärderna
-Vilka särskilda insatser som träder i kraft
-Samtliga begränsningar som ska gälla, t ex tidsbegränsningar och hur förändringar kan göras

(kapitel 7)

Varför ska deklarationen vara tidsbegränsad?
-Nödlägen är extraordinära situationer som kräver extraordinära samhälleliga insatser med syfte att man sedan ska kunna återgå till ett önskat normaltillstånd.
-Vid behov kan tidsperioden för nödläget förlängas genom en formell och transparent process.

(kapitel 9)

Deklarationen måste vara kraftfull i sina mål och åtgärder
-Planer för att eliminera utsläpp av växthusgaser inom kommunens verksamheter och i lokalsamhället
-Även se på möjligheten att binda koldioxid som redan hamnat i atmosfären, åtgärder för direkt nedkylning av klimatet och åtgärder för anpassning till en ny klimatsituation
-Bygga stöd för deklarationer av klimatnödläge i andra kommuner och på andra nivåer av politiskt styre
-Fylla luckor med tillfälliga kompensatoriska åtgärder på kommunnivå tills dess att alla nivåer av politiskt styre tagit sitt ansvar

(kapitel 11)

Helhet-i-delarna-styrning
-Sträva efter att människor och grupper på alla nivåer får en förståelse för hur alla delar av samhället fungerar, så att man kan agera för att hjälpa till att korrigera problem i andra delar i samhället

(kapitel 13)

Kommunikation kring åtgärdspaketet för klimatnödläget
-Inte normalisera åtgärdsprogrammet i kommunikationen kring det - bibehåll statusen av extraordinärt tillstånd
-...