Kritik av Åtgärdsprogrammet

Som framgår av förslaget till Åtgärdsprogram (sida 5) har uppdraget varit följande: ”Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 har tagits fram utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav när miljömålen antogs i februari 2020: Åtgärdsprogrammet har nu (2022-11-28) antagits i Kommunfullmäktige trots att det har misslyckats kolossalt på bägge punkter.

Angående den första punkten, att ta fram åtgärder. så är det väldigt lite substans i förslagen. Den samlade potentialen för minskning av utsläppen av växthusgaser i åtgärderna är närmast försumbar, vi uppskattar den till några få procentenheter av de totala utsläppen. En röd tråd är att åtgärderna är otydliga. I bästa fall är detta ”åtgärdsprogram”, ett ”avsiktsprogram”.

Vad tänker kommunen själva, har de uppfyllt den första punkten i uppdraget? Nej, det har dom inte. Men detta framgår inte av Åtgärdsprogrammet. I kommunens ”Samrådsredogörelse”, ett underlag inför beslutet i kommunfullmäktige, finns däremot följande formulering:

"Kommunen instämmer i att åtgärderna åtgärdsprogrammet i sig inte tillräckliga för att klara miljömålen. Programmet är resultatet av en process där många olika förutsättningar och målsättningar har vägts samman. Programmet bygger på åtgärder som kommunen bedömer är möjliga att genomföra de närmsta åren."

Med andra ord har de inte tagit fram de åtgärder som krävs för att nå miljömålen, utan de åtgärder som de tror att de kan genomföra. Detta borde framgå med en varningstext, om inte tanken är att invagga både kommunpolitiker och medborgare i en falsk trygghet?

När det gäller den andra punkten i uppdraget, att beskriva i vilken takt som arbetet behöver genomföras för att vara i linje med Parisavtalet, så kan vi inte ens se att ett försök har gjorts.

Enligt den senast tillgängliga vetenskapligt framtagna koldioxidbudgeten för Sverige, som avser 2022-01-01 och framåt, så räcker utsläppsutrymmet bara i 3,5 år i nuvarande takt om vi med 50 % sannolikhet ska klara 1,5-gradersmålet1. Detta är otroligt nog samma budget som man i Samrådsredogörelsen kommenterar enligt följande ”… Klimatkollens beskrivning av koldioxidbudget per kommun kan bli ett viktigt underlag i Umeås fortsatta klimatarbete.”

Denna koldioxidbudget är framtagen av samma forskargrupp som 2019 tog fram en koldioxidbudget för Umeå kommun, som kommunen fortfarande inte antagit. Sedan 2019 har Umeå kommun också benämnt denna koldioxidbudget som just ”ett viktigt underlag”.

Utsläppsutrymmet för 1,5-gradersmålet skulle alltså vara slut under mitten av 2025. Trots detta är hisnande 32 av de 34 otillräckliga åtgärder för klimatmålen satta som ”klart senast 2025”. Detta går därmed tvärs emot uppdraget att beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras.

S, MP och V argumenterade i fullmäktige att det är bättre att börja jobba med detta åtgärdsprogram nu för att sedan årligen utvärdera det och revidera det vid behov.

Det är den verkligheten vi nu lever med och för oss i Klimatrörelsen i Umeå innebär det när det gäller Åtgärdsprogrammet ett fortsatt arbete att försöka påverka kommande revideringar så att programmet blir fokuserat på åtgärder med tillräckligt stor potential.

Carl Weidenstolpe och Jens Rundberg, aktiva i Fridays For Future Umeå