Kritik av Umeå klimatfärdplan

I dokumentet ”Avsiktsförklaring Umeå klimatfärdplan” står:
”För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme åtar vi oss att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent. Inom Umeå klimatfärdplan åtar vi oss att under perioden 2023–2025
  1. delta aktivt i gemensamt lärande och dialog
  2. dela information årligen om aktiviteter och resultat
  3. arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp i linje med vårt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem av klimatfärdplanens klimatutmaningar”
"För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme", är nog den starkaste markeringen hittills från Umeå kommun. Och att utsläppen behöver minskas med 20 procent per år påpekas både här och i dokumentet "Umeå klimatfärdplan" sida 4: "Det gemensamma åtagandet är att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent, så att Umeås utsläppsutrymme inte överskrids." Dessutom hänvisar man till kommunens hemsida, där man kan läsa att "Sveriges utsläpp måste minska med drygt 20 procent varje år om vi ska hålla oss inom koldioxidbudgeten och Paris­avtalet. Enligt Klimatkollens beräkningar har Umeå 1,1 miljoner ton kvar att släppa ut. Om vi fortsätter i samma takt som idag beräknas Umeå istället släppa ut 2,7 miljoner ton innan år 2050. Minskningstakten måste med andra ord öka kraftigt."

Mycket allvarligt. Men vänta lite. Åtagandet är ”att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar”? Inte att de som undertecknar ska minskar sina egna utsläpp med 20 % per år. Hur står det egentligen till med matematiken? Om man handplockar ett antal organisationer/företag som inte ska minska sina egna utsläpp med 20 % per år, måste det ju matematiskt innebära att någon annan måste minska sina utsläpp med ännu mer än 20 % per år för att vi inte ska överskrida Umeås utsläppsutrymme!

Dom enskilda parterna skriver alltså bara under för ett diffust ”bidrag” till en helhet. Istället för att lova kvantifierade utsläppsminskningar som tydligt kan sägas är tillräckliga eller otillräckliga, fokuserar man på att det ska genomföras ett visst antal ”klimatutmaningar”.

Omställningen måste utgå ifrån hur fort vi behöver minska utsläppen. Inte vilket antal åtgärder vi har lust att göra. Trots detta efterfrågar Umeå kommun ett godtyckligt antal aktiviteter från de som undertecknar, utan att kräva att dessa motsvarar den nödvändiga minskningstakten.

Dokumentet ”Umeå klimatfärdplan” innehåller en rad olika ”Klimatutmaningar” på sida 6 och framåt. Problemet är att denna del bara bidrar till att dokumentet känns bra och genomarbetat, när det egentligen finns ett fundamentalt fel. Ingen lovar egentligen någon konkret minskning och alla kommer i efterhand att kunna skylla på någon annan. Bra ”klimatutmaningar” kommer kanske att genomföras, men i andra änden av organisationerna kan det lika gärna genomföras projekt eller förändringar som istället ökar utsläppen!

Kanske finns det företag och organisationer som verkligen vill göra den utsläppsminskning som krävs? Därför tog Klimatrörelsen i Umeå fram en extra bilaga inför ”klimattoppmötet”, där klimatfärdplanen skrevs under. Denna säger att organisationen åtar sig att minska sina egna utsläpp med 20% varje år från 2023 och framåt. En handfull organisationer hörde då av sig inför mötet och frågade vilka utsläpp som i så fall skulle ingå i beräkningarna, bara strikt våra egna eller även utsläppen som genereras av leverantörer eller slutkunder? Motiverade frågor, som uppenbarligen inte kom upp för diskussion när Umeå kommuns förfrågan bara handlade om att diffust ”bidra”. Vi kommer definitivt följa arbetet med Umeå klimatfärdplan noga, eftersom det i andra städer mest bara lett till ”greenwash” av de deltagande företagen.

Carl Weidenstolpe och Jens Rundberg, aktiva i Fridays For Future Umeå