Miljöledningssystem typ ISO 14001 etc

Info från Lennart:

Här kommer lite exempel, här i norrland är det endast Östersund som har ett Miljöledningssystem, åtminstone om man ser till komuner som är likvärdiga med Umeå (dvs större städer, enl SCB:s defibnition, de är 31 till antalet).

Det som är viktigt, är att man har en revision var tredkje från en extern aktoriserad revisor, men att man andra år gör en inter revison. Detta för att man skall se att miljö effekter minskar, och att de gör det ordentligt. Om inte så är det att jämställa med Green Washing!

                 trevlig helg!!!

                                 /LennART

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoledning/

Ekologisk hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen.

För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett  miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun. 2017 gick kommunen över till det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

Allt miljöarbete utgår från organisationens förutsättningar och ingår i kommunens styr och ledningssystem. Resultatet av miljöarbetet går att läsa om i årsredovisningen och den årliga miljöredovisningen.

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg och stöd för att prioritera, följa upp och ständigt förbättra miljöarbete.

Ett miljöledningssystem innebär att man systematiskt arbetar med att förbättra miljön och man årligen blir granskad av en oberoende och extern miljörevisor.

Det innefattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till kommunens invånare, näringsliv och organisationer.

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/ekologisk-hallbar-utveckling.html

https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc434bb/1455802719815/Milj%C3%B6policy%20f%C3%B6r%20Uddevalla%20kommun.pdf

Ekologisk hållbar utveckling - Uddevalla kommun

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun. 2017 gick kommunen över till det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

www.uddevalla.se

Miljöpolicy

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har fastställt en miljöpolicy som anger den inriktning som kommunens miljöarbete ska ha. Miljöpolicyn granskas vid ledningens genomgång och uppdateras vid behov. När kommun­fullmäktige reviderar policyn gäller dessa ändringar omgående.

Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt.

Det innebär att:

Prioriterade miljöaspekter 2019

Långsiktig mål 2019 - Ekologiskt hållbart Östersund

I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Kommunövergripande mål:


https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2018/10/Motion-MP-om-att-Sundsvall-ska-inf%C3%B6ra-milj%C3%B6ledningssystem.pdf

I(I) 2018 -09- 2 4

2018 -09- 2 4 SUI\JOSVALLS ..' \ ·_;i\l K8mrnl,n::::' r r , I(I) Miljöpartiet de gröna iSundsvall Motion om att Sundsvall ska införa miljöledningssystem En förutsättning för att ständigt förbättra miljöarbetet är att det bedrivs systematiskt och målinriktat.

sundsvall.se


https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/miljoledningssystem.html

https://www.ostersund.se/download/18.1c9eb4ca16b237f846c1a00f/1560503697479/miljoredovisning-2018.pdf

Miljöredovisning 2018 senaste

6 • Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete. • Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av alunskiffer i kommunen. • Kommunen ska i all verksamhetuppfylla bindande kravinommiljöområdet. • Kommunens miljöpolicy ska öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar

www.ostersund.se