Sammanställning av konkreta klimatåtgärdsplaner och förslag

Kategorier av åtgärder i klimatpolitisk handlingsplan (prop 2019/20:65)
Åtgärdsplaner för klimatomställning, Kategorier av politiska styrmedel - Jens förslag (utkast)
Reformer för en mer hållbar och rättvis värld - Jens förslag (utkast)