Klimatrelaterade uppdrag (49 mfl) till kommunstyrelse o nämnder i Umeå

Källa:
Planeringsförutsättningar... pdf

Uppdrag 14: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel i samverkan med andra aktörer.

Uppdrag 15: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentrum för gröna näringar och livsmedelsproduktion.

Uppdrag 21: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bland annat utveckla nätet av laddinfrastruktur.

Uppdrag 22: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att minska såväl kostnader som klimat- och miljöpåverkan.

Uppdrag 23: Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att starta upp leveranserna av livsmedel från Forslundagymnasiet till kommunens egna verksamheter.

Uppdrag 24: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan arbeta för att etablera en biogasanläggning i Umeåregionen.

Uppdrag 25: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att samordna fordonsanskaffningen i kommunen.

Uppdrag 26: Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller, samt att detta ska finnas med som en standardparagraf i alla tekniska beskrivningar.

Uppdrag 27: Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med Umeå Energi göra en energikartläggning av kommunens lokaler.

Uppdrag 45: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå kommun.

Uppdrag 48: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjlighet till klimatkompensation för flygresor och hur en eventuell konstruktion kan utformas.

Uppdrag 49: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en analys över hur klimatutsläppen ser ut inom respektive nämnds verksamhet och att arbeta fram en handlingsplan för hur dessa kan minskas i enlighet med Parisavtalet.

Uppdrag 52: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att stimulera ett system med reklamfinansierade hyrcyklar i staden placerade utefter kollektivtrafikstråken, i likhet med städer som Göteborg och Stockholm.