Umeå Klimatcirkel

Bilda rapport

Epostadresser riksdagsledamöter 2020

Våren 2020 Studiecirkel - klimatpolitik Sverige, EU-nivå, Global-nivå
Hösten 2019 Studiecirkel - Klimatnödläge-Umeå 2019 - Strategi för kommunen och media
Våren 2019 Studiecirkel - Klimatåtgärder på kommunal nivå

Våren 2020 Studiecirkel - klimatpolitik Sverige, EU-nivå, Global-nivå

Undersidor:
Miljöledningssystem typ ISO 14001 etc
Sveriges klimat-åtaganden inom EU och internationellt - grova hållpunkter
Sammanställning av konkreta klimatåtgärdsplaner och förslag
Online onsdagar kl 18:15-19:45
Del 1 Sveriges nationella klimatpolitik
Del 2 EU's klimatpolitik
Del 3 Global klimatpolitik -FN -Kina -Indien -Usa -Ryssland -Japan -Brasilien
Tanken är:
 1. att få en förståelse för vilka konkreta klimatåtgärder som måste till på global och nationell nivå för att kunna hejda den globala uppvärmningen i tid innan tröskeleffekter skapar skenande uppvärmning. Sammanställning av konkreta klimatåtgärdsplaner och förslag är under uppbyggnad här.
 2. att få en uppfattning om vilken storleksordning på investeringar relativt BNP som behövs för att genomföra dessa klimatåtgärder
 3. att använda denna kunskap på kommunal nivå för att trycka på nationell och internationell nivå att skapa finansiella stöd till investeringar i konkreta klimatåtgärder på lokal nivå

Del 1 Sveriges nationella klimatpolitik


Att läsa till den 25/3 - ingen press att läsa allt, försök få överblick över det viktigaste

- Klimatpolitiska rådets Årsrapport för 2020 - fokusera på den till att börja med! Sammanfattningen är bra och kan också modifieras till kommunal nivå för att ge vägledning för Umeås politiker och tjänstemän hur man kan styra upp arbetet med åtgärdsplaner.


Nästa träff 1/4

-Vi fortsätter nästa gång med att titta mer på innehållet i rapporten från klimatpolitiska rådet. Var och en kan titta igenom den och välja ut något att ta upp på mötet. Ulf undersöker Fossilfritt Sverige.
Tips att lyssna på: Vetenskapsradion Klotet - Coronaviruset och klimatet Mötestiden flyttas fram en kvart till 18:15.


För lite, för långsamt!
Nästa träff 8/4 - Att läsa:

- Bilaga 1 i Klimatpolitiska rådets rapport, alltså sid 78-86, "Beskrivning av det analytiska ramverket för utvärdering av politiken"
- Bläddra i Länsstyrelsens rapport (48 sidor) Tillsammans för klimatet - Klimat och energistrategi för Västerbottens län, 2020
- Miljöledningssystem ISO 14001, Lennart har skickat info på mail som nu finns här: Umeå Klimatcirkel Våren 2020 - Miljöledningssystem typ ISO 14001 etc

Vi försöker också att ha detta med motstånd, hinder, makt i bakhuvudet under läsandet... hur ser vägen till de tillräckligt stora kraftfulla besluten ut som kan rädda klimatet? Kan vi skapa opinion som ger politikerna mod att våga? Ger Coronakrisen en ny möjlighet?

Tips från Nea på artikel med stort antal undertecknare: Efter krisen: Sätt människor och miljö främst

Vi tittade en del på Panorama och tycker att det är ett bra verktyg men man får dålig överblick över vad som döljer sig under de gula åtgärds-rutorna, det borde gå att få nyckelord utan att klicka på dem. Vi kan återkomma och se om vi kan hitta intressanta data via detta verktyg! - Klimatpolitiska rådet - Panorama -kör direkt


* Lena och Ulf kollar med Johan Lönnroth om han vill prata med oss online om klimat och ekonomi, ekonomiska styrmedel, jämförelse med Corona... eller vilket perspektiv han vill ta...
* Jens kollar med Elin Söderberg om hon vill vara med online...
* Jens kollar med Tomer Shalit om Panorama / Climate View
Andra texter att titta på om du har tid o lust
- Klimatforskaren Kevin Anderson: ”Svenska politiker borde skämmas” ETC 2020-03-17 (pdf)
- Vägen till en klimatpositiv framtid - strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 (sou-20204)
- Naturvårdsverkets rapport "Med de nya svenska klimatmålen i sikte Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045" (pdf)

- Klimatpolitiska rådet - Panorama -intro
- Klimatpolitiska rådet - Publikationer
- Klimatpolitiska rådet - Årsrapport 2019
- Så når Sverige klimatmålen - Syntesrapport för IVA-projektet Vägval för klimatet
Video: Klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen - Fores


Nyutkommen video 16 april 2020 - En klimatplan som håller - Klimatriksdagen


Nyutkommen video 19 april 2020 - Hur ser en klimatsmart ekonomi ut, och hur når vi dit? - Klimatriksdagen

I videobeskrivningen länkas också till detta intressanta dokument Klimatrörelsens checklista för den klimatpolitiska handlingsplanen.


Vi anser nu att del 1, Sveriges klimatpolitik, kan läggas åt sidan för stunden och kommer in på del 2, EU:s klimatpolitik.

Del 2 EU's klimatpolitik


Nästa träff 15/4 - Att läsa:

- Kort men bra sammanfattning om EU:s klimatpolitik finns på sidorna 26-28 i regeringens proposition. Sidorna innan, 23-25, är mer om FN-nivå men har kopplingar till EU-nivå och Sverige, så läs gärna de sidorna också. Propositionen finns här (pdf).

- För att få lite mer koll på EU:s utsläppshandel, EU-ETS - titta gärna lite på sammanfattningen i Westanders rapport (se nedan), dvs sid 3-5. Vi kan kanske läsa hela rapporten till nästa tillfälle.

- För snabb överblick, min grova översikt, mest i punktform: Sveriges klimat-åtaganden inom EU och internationellt


Nästa träff 22/4 - Att läsa:

- Vi kollar mer på utsläppshandelssystemet EU-ETS via i första hand Westanders rapport och kanske även de andra länkarna i fördjupningsrutan nedan.
- Ulf och kanske Lennart kollar lite extra på New Green Deal. Lennart tipsar om denna artikel: Vad är egentligen "New Green Deal"? Reform eller revolution? - Global Politics
- Om en hinner kan en också kolla lite på de numrerade träffarna 1-8 lite längre ner.

Fördjupning om EU-ETS finns här:
EU-ETS

Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik - Westander Klimat och Energi

Utsläppsrätter för anläggningar - Naturvårdsverket - där kan man ladda ner denna excel-lista på Svenska anläggningar som ingår i EU-ETS

EU-ETS carbon market price day-by-day.

Video: EU:s klimatpolitik till 2030 - vad händer? - Fores. (från Fores-sida, presentations-bilder från Magnus Nilssons föreläsning finns här)
Medverkande: Jakop Dalunde (mp), Europaparlamentariker och gröna gruppens skuggrapportör för EU ETS Fredrick Federley (c), Europarlamentariker och industriutskottets rapportör för EU ETS Jytte Guteland (s), Europaparlamentariker och socialdemorkaternas skuggrapportör för EU ETS Magnus Nilsson, miljökonsult. Samtalet leddes av Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker, Fores.Relevant för EU utöver handelssystemet är:
- Artikel, Lunds Universitet, intervju med statsvetaren Roger Hildingsson: Vilka styrmedel har EU-politiker i klimatfrågan? - nämner stöd till forskning och utveckling av klimateffektiv teknik (Förutom handelssystemet mm).
- EU-parlamentet beslutade sig på onsdagen för att nya bilar år 2030 ska minska sina utsläpp med 40 procent jämfört med 2021 års gräns på 95 gram koldioxid per kilometer (-> 57 g/km). För år 2025 beslutades om ett indikativt mål på 20 procents minskning (-> 76 g/km). 2017 släppte nya bilar i genomsnitt ut 118,5 gram koldioxid per kilometer. Dessutom ställde sig parlamentet bakom ett kvotsystem för utsläppssnåla bilar som får släppa ut max 50 gram per kilometer. 2025 ska dessa utgöra 20 procent av försäljningen och fem år senare 35 procent. Källa: NyTeknik: Stark reaktion från fordonsindustrin på utsläppsbeslut (2018-10-04). Ganska svårläst EU-lagstiftning om detta här (någon som kan uttyda om det stämmer?)
- "Parlamentet och rådet enades om ännu högre nivåer för att minska koldioxidutsläppen med 37,5 procent för nya bilar och 31 procent för nya lastbilar till år 2030. De nya reglerna godkändes av ledamöterna under plenarsessionen den 27 mars 2019. Den 18 april godkände ledamöter också ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar med 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 års utsläppsnivåer." Källa: Europaparlamentet - Mindre utsläpp av koldioxid: Vad innebär de nya utsläppsmålen för bilar? (Jämför även Sveriges Bonus-Malus: 60 g/km, höjdes 2020 pga Volvo till 70 g/km för att få 60 0000 kronor i bonus vid nybilsköp).
- EU:s Sektorslagstiftning för luftutsläpp - lagar om utsläppsnivåer av luftföroreningar i olika sektorer. Naturvårdsverket har info och länkar här
- Europeiska miljöklasser för fordon (miljofordon.se)
- Miljözoner (transportstyrelsen.se)
- Miljözon och genomfartsförbud för tung trafik (Umeå kommun)

- European Green Deal must be central to a resilient recovery after Covid-19 - 10 EU-länders klimat/miljö/energi- ministrar i gemensam artikel för att förespråka hållbar återhämtning efter Covid-19. Senare utökat till 17 st.

Googla klimatpolitik EU , så kommer bl a dessa länkar: (Noteringar från dessa finns här: /sverige-klimat-internationellt/#googling_klimatpolitik_eu)

1) Klimatpolitik | Europeiska kommissionen - Europa EU

ec.europa.eu › departments › climate-action_sv

GD Clima är EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik och deltar i internationella klimatförhandlingar på EU:s vägnar.

 

2) Klimat - European Commission - Europa EU

ec.europa.eu › clima › citizens › eu_sv

Jordens klimat förändras i allt snabbare takt. Orsaken är våra utsläpp av växthusgaser. Effekterna märks i alla världsdelar och förutspås bli alltmer omfattande ...

 

3) Klimat- och energipolitik | EU:s mål och resultat | Nyhetssajten ...

www.europaportalen.se › klimatforhandlingarna

Minskade växthusgasutsläpp från EU med 20 procent 2020: Målet ... Det övergripande syftet med EU:s klimatpolitik är att bidra med att hålla den globala ...

 

4) Sveriges del av EU:s klimatmål - Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se › Sveriges-klimatataganden

Förutom nationella klimatmål, har Sverige även åtagit sig att leva upp till internationella klimatåtaganden som ett av EU:s medlemsländer.

 

5) EU:s klimatpolitik till 2030 - vad händer? - Fores

fores.se › eus-klimatpolitik-till-2030-vad-hander

Framtida mål är mer ambitiösa och nu pågår arbetet med att forma EU:s klimatpolitik fram till 2030. Den europeiska utsläppshandeln som reglerar nära hälften ...

 

6) Miljöministrar diskuterar prioriteringarna för EU:s miljö- och ...

www.regeringen.se › pressmeddelanden › 2019/12

Dec 19, 2019 - Under mötet ska ministrarna diskutera EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya mandatperioden. Sverige vill att de höga ambitionerna i den ...

7) Avgörande vägskäl för EU:s klimatpolitik ...

www.naturskyddsforeningen.se › nyheter › avgora...

EU:s medlemsländer står inför ett avgörande vägskäl när de nu ska förhandla fram en ny klimat- och energiöverenskommelse som ska gälla fram till 2030.

 

8) Pär Holmgren: Vi svenskar kan ändra EU:s klimatpolitik ...

www.aftonbladet.se › debatt › vi-svenskar-kan-andr...

Dec 1, 2019 - Pär Holmgren: Jag bjuder in EU-parlamentariker till ett samarbete.

Del 3 Global klimatpolitik -FN -Kina -Indien -Usa -Ryssland -Japan -Brasilien


Nästa träff 29/4 - Att läsa:

- ROBERT POLLIN DE-GROWTH VS A GREEN NEW DEAL
- Denna artikel som Lennart tipsade om är riktigt intressant: Vad är egentligen "New Green Deal"? Reform eller revolution? - Global Politics
- Även denna: Kritik av IPCC:s klimatstrategi som hör till samma originalartikel är intressant. Den har med skarp kritik från Kevin Anderson mot IPCC:s tidigare modeller och metoder. Först i och med 1,5-gradersrapporten från oktober 2018 har IPCC tagit med scenarier som inte tungt förlitar sig på negativa utsläpp.
Kom ihåg:
-Perspektivet med MOTSTÅND och KONFLIKT - att vara medveten om särintressen som arbetar för egen kortsiktig vinning. Även om EU och FN arbetar för gemensamma långsiktigt hållbara lösninger och formulerar fina gröna mål och visioner så blir de inte verklighet av sig självt. Mäktiga ekonomiska intressen har sedan lång tid etablerat organisationer, tankesmedjor och institutioner vars yttersta funktion är att se till att ekonomiska vinster flödar från alla delar av ekonomin in till de globala kapitalägarna. Vilka de är och hur de är organiserade kan man läsa om i denna bok: Giants - The global power elite av Peter Phillips. Det är inte inom ramarna för denna studiecirkel att läsa hela den boken men vi är egentligen redan medvetna om att oljekapitalet länge varit en central del av makteliten och att de ständigt motarbetar alla försök att ställa om från fossil energi till förnybar energi.
Titta också på:
- List of countries by greenhouse gas emissions - Wikipedia

- FN - IPCC SPECIAL REPORT: GLOBAL WARMING OF 1.5 ºC Summary for Policymakers

- The Solutions Project - Transition to 100% clean energy - based on Stanford researcer Mark Jacobson

Länkar från Lennart 29 april
- FÄLTBIOLOGERNA PRESENTERAR AKTIVISTAFTON - öppna miljöföreläsningar under krisen (facebook) - KOPIA HÄR (undviker fb)

- Webbinarium om tillväxtkritik (facebook) med Rebecka Le Moine, Timothee Parrique, Gudrun Schyman, Anders Wijkman, Hannes Anagrius

- Naturskyddsföreningen och Formas hade ett semnarium idag på förmiddagen, 29/4 - Omstart som nystart – från coronakris till fossilfrihet:


- Timothée Parrique is a Marie Curie PhD Fellow studying the political economy of degrowth - Stockholm Resilience Centre

- A-growth or Degrowth? Prof. Jeroen van den Bergh and Prof. Giorgos Kallis:


- Response to Build the Green Economy - Dewan from Boston Review. Developing safe nuclear technology is the best way to help the planet.

- Post-Growth Open Letter to EU institutions signed by over 200 scientists: "Europe, It’s Time to End the Growth Dependency" - Research & Degrowth (R&D)

- EU borde omdefiniera begreppet ekonomi - Peter Söderbaum

Googla Political pathways for climate mitigations China, India, Russia -> så kommer bl a dessa länkar:

1) On the political feasibility of climate change mitigation pathways

onlinelibrary.wiley.com › doi › full › wcc

by J Jewell - ‎2020 - ‎Cited by 1 - ‎Related articles

Oct 23, 2019 - On the political feasibility of climate change mitigation pathways: Is it too late to keep ... And Russia is currently the main supplier of nuclear power ... Similarly, we cannot rule out that China or India will phase‐out coal power in ...

2) China's Role in Climate Change - Regeringen.se

www.regeringen.se › contentassets › a-balancing-act-chinas-role-in-clim...

PDF

nomic and political development in China with focus on climate change. The authors have ... energy security that will drive China's climate mitigation actions. 9 ...

 

3) The Response of China India and Brazil to Climate Change

www.smithschool.ox.ac.uk › publications › reports › response-china-i...

PDF

climate change is important due to their increasing political power globally, their quickly ... At a national level India, China and Brazil are all taking action to both mitigate and adapt to ... South. Africa. 363.7. 28. 7,275. 2.9. 143. 1.2. 25. 49.9. 24. 1.4. Russia. 1,479.8. 11 ... Create and analyse alternative development pathways ...

 

4) Implications of various effort-sharing approaches for national ...

link.springer.com › article

by NJ van den Berg - ‎2019 - ‎Cited by 14 - ‎Related articles

Feb 14, 2019 - Carbon budget and emission pathway calculations ... USA United States of America, EU European Union, JPN Japan, RUS Russian Federation, CHN China, IND India, BRA Brazil. ... In: Edenhofer O et al (eds) Climate Change 2014: Mitigation of Climate ... International environmental agreements: politics.

5) Earth, Wind and Fire: Unpacking the Political, Economic and ...

books.google.se › books

Marie Blanche Ting, ‎Saliem Fakir, ‎Manisha Gulati - 2015 - ‎Science

Unpacking the Political, Economic and Security Implications of Discourse on the Green ... These include RussiaChinaIndia and Brazil in their capacity as BRICS ... countries that seem to be following divergent pathways to climate mitigation.

6) Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the ... - IPCC

www.ipcc.ch › uploads › sites › 2019/02 › SR15_Chapter2_Low_Res

PDF

Joeri Rogelj (Belgium/Austria), Drew Shindell (USA), Kejun Jiang (China). Lead Authors: Solomone Fifita (Fiji), Piers Forster (UK), Veronika Ginzburg (Russia), Collins ... Richard Millar (UK), Alexander Popp (Germany), Pallav Purohit (Austria/India), ... warming to 1.5°C compared to pathways without new climate policies.

 

Nästa träff 6/5 - Att läsa:

Nea har gjort ett dokument strukturerat efter KP-rådets 4-punktsmodell som jag tycker att vi kan använda som arbetsdokument för att få ordning på tankar och fortsatta undersökningar.

Jag har lagt upp det som ett GoogleDocs som vi alla kan redigera och fylla på. Jag har påbörjat detta och försökt fixa till rubrikerna lite tydligare och enhetligare, det finns nu här: Så vi kan väl titta på det ikväll och också på önskemål från Nea och Kenneth gå igenom det tekniska kring hur man kan jobba med GoogleDocs? Jag har ingen utbildning på detta, bara självlärda baskunskaper. Kanske Ulf eller Lennart har mer att komma med?

Nea har samlat och satt in många klimatpolitiska beslut på de olika politiska nivåerna i KP-rådets modell med lösningar-hinder-styrmedel-bedömning. Hon har också noterat frågeställningar som vi fortsätta att söka svar på. Kanske vi kan dela upp och kolla på var sin fråga till nästa gång?
Hösten 2019 Studiecirkel - Klimatnödläge-Umeå 2019 - Strategi för kommunen och media

fredagar kl 10 - 11.30
 1. Vad innebär klimatnödläge?
  - strategidokument, pdf: Klimatnodlage_pa_kommunniva.pdf
  - Klimatnödläge - allmän överblick och sammanfattning av strategidokument
 2. Vad behöver Umeå kommun göra efter utlysande?
  • konkreta förslag på CO2-minskande åtgärder, minst -16% år 2020 och 2021
  • utgångspunkt koldioxidbudgeten: co2-budget-umea-del1.pdf
  • vilka är sektorerna med störst utsläpp?
  • var går det att plocka mer än 16% år 2020 och 2021?
  • var är det lagom att plocka 16% år 2020 och 2021?
  • var går det inte att plocka 16% år 2020 och 2021? När kan dessa komma på fråga?
  • vad behövs för stödjande beslut på regional och nationell nivå?
  • vilka folkbildande projekt behövs konkret från kommunen?
 3. Vad behöver media göra för att upplysa allmänheten? - ta fram riktlinjer för media (bygg på och modifiera till en bra handbok):
  • bakgrundsinformation om situationens allvar
  • ordlista med vilka begrepp man bör använda, t ex klimatkrisen i stället för klimatfrågan... ...
  • hur hantera lokala nyhetshändelser för att relatera dem till klimatkrisen?
   • kommunens nya klimatprojekt, hur fråga upp på ett kritiskt granskande sätt?
    • kan de ge verklig CO2-minskande effekt?
    • finns kvantitativa mål i form av CO2-minskning?
    • vilken forskning ligger bakom?
    • ... ...
    • uppföljande frågor till (ge konkreta adresser) - klimatrörelsen - miljöorganisationer - klimatforskare - andra aktörer?
   • kommunens nya byggprojekt - samma angreppssätt!
   • andra aktörers projekt - samma angreppssätt!
  • undersökande journalistik
   • ta utgångspunkt i behovet att minska klimatutsläpp enligt forskning och Parisavtal
   • undersök olika sektorers utsläppsnivåer och intervjua centrala aktörer på ett kritiskt granskande sätt!
   • ... ...
  • ... ...
  • vad gäller psykologiskt om att skrämma med risk för katastrofal utveckling? - passiviserande eller aktiverande?Våren 2019 Studiecirkel - Klimatåtgärder på kommunal nivå

- "Hoppet" av Johan Ehrenberg huvudpunkter här.


- Naturvårdsverkets rapport "Med de nya svenska klimatmålen i sikte Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045" som finns här (pdf), jag har några ex av den i tryckt form också.


- Medborgarförslaget till Umeå kommun som finns här.


- Exempel på kommunala klimatåtgärder


- Heldagskonferens om finansiering och export anordnad av Fossilfritt Sverige nyligen. Allt finns inspelat på video. Avancerad nivå men inte omöjlig för den som har tid och är intresserad. Finns här.


- Kommunal upphandling av solceller som tjänst där kommunen inte behöver ta någon investering alls (hittad via konferens-video ovan): pressrelease här.


- Länsstyrelsens projekt Fossilfria transporter i norr, tidningartikel om detta med intervju med Elin Söderberg som var initiativtagare till projektet finns här.


- Intervjuer med kommunalråden i Västerbotten om kommunernas klimatarbete under år 2019 finns här.


- Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv har undersökt via en enkät som gjordes våren 2018. Slutapport från SEI och film från presentation av rapporten finns här.


- Konkreta förslag:


- Andra kommuner: